KALBİN YAPISI
 
Normal kalp yumruktan biraz daha büyük, kas yapısında güçlü bir pompadır. Günde ortalama 100.000 kez kasılarak, 8000 litre kanı sürekli olarak dolaşıma pompalar,
Kalp dört boşluktan oluşur. Üstte sağ ve sol olmak üzere iki kulakçık, altta ise sağ ve sol olmak üzere iki karıncık vardır.
Kalpte dört kapak bulunur: Triküspid kapak sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında, pulmoner kapak sağ karıncık ile akciğerlere kan taşıyan bü­yük damar (pulmoner arter) arasında, mitral kapak sol kulakçık ile sol karıncık arasında ve aort kapağı sol karıncık ile ana atar damar / şah daman (aort) arasında bulunur.
KALBİN ÇALIŞMASI
 
Organlardan gelen ve oksijeni az olan kirli kan toplardamarlar ile sağ kulakçığa dökülür, buradan triküspid kapak aracılığı ile sağ karıncığa ge­çer. Sağ karıncık kirli kanı pulmoner kapaktan pulmoner arter aracılığı ile akciğerlere pompalar. Akciğerlere gelen kan oksijenden zenginleşir. Oksi­jenden zenginleşen temiz kan, akciğer toplardamar!an ile sol kulakçığa, buradan da mitral kapak aracılığı ile sol karıncığa geçer. Sol karıncığa ge­len temiz kan aort kapağından geçerek aort aracılığı ile tüm organlara pompalanır. Sol karıncıkdakı kanın basıncı kolda ölçülen kan basıncına eşittir.
 
 
KALP HASTALIKLARI
(Doğuştan Kalp Hastalığı, Edinsel Kalp Hastalıyı, Aritmi)
DOĞUŞTAN KALP HASTALIĞI
Doğuştan kalp hastalığı kalpte doğum sırasında bulunan yapısal bir bo­zukluktur ve genellikle hamileliğin erken evrelerinde organların gelişme­ye başladığı dönemde oluşur. Doğuştan kalp hastalıktan, kulakçıklar veya karıncıklar arasındaki küçük / büyük delikler veya kapaklardaki hafif / ağır darlıklar şeklinde olabileceği gibi, kulakçık veya karıncıklardan bir veya birden fazlasının olmaması gibi çok ağır bozukluklar şeklinde de ola­bilir.
 
Çocuklarda ki bütün kalp hastalıkları doğuştan mıdır ?
Çocuklardaki kalp hastalıklarının çoğunluğu doğuştandır ve bunlar genellikle doğumdan sonra erken dönemde tanı alır. Duktus arteriozus açıklığı (PDA), atriyal septal defekt (ASD) ve ventriküler septal defekt (VSD) bunlardan bazılarıdır. PDA aort ile pulmoner arter arasındaki açık­lıktır. PDA kateter yöntemi ile veya cerrahi olarak kapatılabilir. ASD ku­lakçıklar arasında, VSD ise karıncıklar arasında yer alan deliklerdir. Küçük deliklerin klinik olarak izlemi, geniş deliklerin ise kapatılması gerekir. Bunlardan uygun olanları ameliyata gerek kalmadan kateter yöntemi ile diğerleri ise cerrahi olarak kapatılır.
Kimlerin doğuştan kalp hastalığı olan çocuk doğurma riski vardır ?
Bütün anne ve babaların doğuştan kalp hastalıklı çocuğu doğabilir. Ço­ğunluğu hafif olmak üzere 1000 doğumdan sekiz çocukta doğuştan kalp hastalığı görülür. Anne, baba veya aile bireylerinden birinde doğuştan kalp hastalığı varsa doğacak bebeğin hasta doğma olasılığı daha yüksek olabi­lir.
Anne karnındaki bebeğin doğuştan kalp hastalığı tanısı
Hamilelik sırasında yapılan tetkikler ile (fetal ekokardiyografi) be-bekde doğuştan kalp hastalığı veya ritm bozukluğu olup olmadığı anlaşı­labilir. Annede veya ailenin diğer bireylerinde doğuştan kalp hastalığı bu­lunması, annenin hamilelikte kızamıkçık gibi bazı infeksiyonları geçirme­si, şeker hastalığının bulunması veya bazı ilaçlan kullanmış olması ve ka-dm hastalıkları ve doğum hekimlerinin önerdiği durumlarda anne karnın­daki bebeğin kalp hastalığı yönünden etkilenip etkilenmediği gebeliğin 18. haftasından itibaren fetal ekokardiyografı ile araştırılmalıdır.
 
Bebeğin doğuştan kalp hastalığı nasıl farkedilir ?
Ağır kalp hastalıklı bebekler ilk birkaç ay içinde belirti verirler. Bebek­lerde doğuştan morluk.beslenme güçlüğü, hızlı soluk alıp verme veya ki­lo alamama gibi sorunlar bulunabilir ve mu&yene sırasında üfürüm duyu­labilir. Hafif bozukluklar genellikle belirti vermezler ve diğer nedenlerden dolayı doktora başvurulduğunda üfürüm duyularak tanı alırlar.
Doğuştan kalp hastalığı bulunan çocukların yaşantısı nasıl olur ?
Çocukların çoğunluğu erişkin döneme kadar yaşarlar. Egzersiz kapasi­telerinde kısıtlılık olabilmekle birlikte, çoğunluğunda normal veya norma­le yakın bir yaşam kalitesi vardır. Ağır hastalığı olanlarda egzersiz kapasi­tesinde azalma daha belirgindir. Bazı hastalıklarda büyüme geriliği ve öğ­renmede güçlük olabilir.
Doğuştan kalp hastalıkları nasıl oluşur ?
Doğuştan kalp hastalıklarının çoğunluğunda neden bilinmemektedir. Kalıtsal olduğu varsayılmakla birlikte çok az gen ile ilişki saptanabilmiş-tir. Aynı ailede birden fazla çocukta doğuştan kalp hastalığı görülebilir. Mongolizm gibi bazı durumlarda kalp ile birlikte birden fazla organ etki­lenebilir. Seyrek olarak hamilelikte ilaç kullanımı veya geçirilen infeksiyonlar doğuştan kalp hastalıklarına neden olabilir. Örneğin anne hamileli­ği sırasında kızamıkçık geçirirse bebeğin kalbi etkilenip yapısal kalp has­talığı oluşabilir. Bazı İlaçlar, alkol ve uyuşturucular da doğuştan kalp has­talıklı bebek doğma olasılığını artırırlar. Hamile besleyici diyet almalı, si­gara ve alkol kullanmamalı, doktor önerisi dışında ilaç almamalıdır.
Hastalık gelişiminde ailelerin kendilerini suçlu hissetmemeleri gerekir.
Doğuştan kalp hastalıklı çocukların izlemi
Bütün çocuklarda olduğu gibi doğuştan kalp hastalıkları olan çocuklar­da da genel tıbbi önlemlere uyulması çok önemlidir. Doğuştan kalp hasta­lığı olan çocuklar, çocukluk çağı hastalıklarını kalp hastalığı bulunmayan Çocuklar gibi genellikle sorunsuz geçirirler. Kalbin İnfeksiyondan (infektif endokardit) koruması için özel koşullarda antibiyotik önerilir.
Doğuştan kalp hastalıklı çocuklara tiim çocuklarda olduğu gibi yaşına uygun aşıların yapılması gerekir. Buna ek olarak, grip aşısı gibi bazi aşılar da yapılabilir.
Kalp hastalıklı çocukların iyi durumda olduğunun belirlenmesi için diizenli aralıklarla izlenmesi gerekir. Genel olarak, ilk tanı aldığı dönemde ve ameliyat sonrası daha sik, izleyen yıllarda daha seyrek aralıklarla kontrolleri istenir.
Çocuk hastalığına bağlı olarak, düzenli aralıklarla aşağıdaki tetkiklerin yapılması istenebilir.
*Kan tahlilleri
*Göğiis filmi
*Elektrokardiyogram
*Yirmidört saatlik elektrokardiyografi (Holler)
*Ekokardiyografl
*Egzersiz testi
*KaIp katelerizasyonu
*EIektrofizyoIojik çalışma